پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
هادی آذری پادکست ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب

هشتم مرداد سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب» توسط گروه عکاسان منفصل و به همت حوزه هنری و دفتر سینمای جوان استان هرمزگان در فرهنگسرای طوبی شهر بندرعباس برگزار شد. در ادامه پادکست سخنرانی هادی آذری در این نشست در دسترس است.

در این نشست هادی آذری، مدرس و پژوهشگر عکاسی، در ابتدا با نگاهی به مولفه‌های هنر فمینیستی و آثار عکاسان و هنرمندان زن در جهان و مقایسه این آثار با آثار همتایان ایرانی‌شان، می‌کوشد زمینه‌ای را برای تجزیه و تحلیل بازنمایی زنان در آثار عکاسان زن ایرانی فراهم کرده و به این پرسش پاسخ دهد که عکاسان زن ایرانی تا چه میزان توانسته‌اند خارج از گفتمان مردسالارانه، نگاهی مستقل و زنانه به هویت خود داشته باشند.

با تشکر از حسام‌الدین رضایی و سینا علیمرادی

 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • پادکست: زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب
 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  نقاشی: سوگند - هوراتی داوید

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: سیندی شرمن

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: جنی هولتزر

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: -

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: هنگامه گلستان / کاوه گلستان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: کتایون کرمی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: همیلا وکیلی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: گوهر دشتی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: ثمره هدیات / میرجانیان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: رعنا جوادی / آبنوس البرزی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: بهمن جلالی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: مهگامه پروانه

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شادی قدیریان

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: کتایون کرمی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: بهمن جلالی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: سمیرا اسکندرفر

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: شیرین نشاط

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: بهمن جلالی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: مهرانه آتشی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: مهرانه آتشی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: مهرانه آتشی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: مجبوبه کرمعلی

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: غزاله هدایت

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: غزاله هدایت

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: غزاله هدایت

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

 • عکاس: غزاله هدایت

  اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

1 / 45 همه عکس‌ها

اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب» اسلایدهای سمینار «زنان علیه زنان، بررسی بازنمایی زنان در عکاسی هنری معاصر ایران پس از انقلاب»

با عرض سلام
به عنوان یک مخاطب سایت عکسنامه تشکر می کنم از همه زحمت های شما،
می خواستم بدونم چرا بعضی از پادکست ها دانلود نمیشه؟

--

با سلام و تشکر از توجه شما.
به غیر از دو پادکست آقای کاوه گلستان که فایل‌ها متعلق به آرشیو شخصی خانم گلستان هستند، برای دانلود پادکست‌های دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشد. لطفا اگر همچنان با مشکل دانلود مواجه بودید از طریق صفحه‌ی تماس به ما ایمیل بزنید.

با احترام

منصور شمسی

با سلام. من از شنیدن این سخنرانی بسیار بیشتر لذت می بردم اگر سخنران عزیز که اینقدر هم زحمت کشیده بود، اینقدر از "درواقع" استفاده نمی کرد. بیشتر از 95 درصد درواقع ها فقط تعقیب معنای جملات را سخت می کند و کاملا غیرضروری است.

نینا آوا

با سپاس از سایت خوب عکسخانه که به نظر من با این پادکست ها خدمت بزرگی به عکاسها ی دور از تهران و شهرهای بزرگ می کند .
با تشکر از دوستان بندرعباس و هادی آذری که این مباحث خیلی مهم رو مطرح کردند .
فقط چند نکته :
1.اسلاید ها بخصوص از اسلاید بیست به بعد بعضا با صحبت ها هماهنگی نداشت .
2.ای کاش این بحث خیلی مهم خلاف جریان غالب فضای عکاسی کشور در جاهای دیگر و توسط دوستان دیگر ادامه پیدا کند .
3. خیلی خوب هست که بر خلاف گذشته که اساتید خاصی با اطلاعاتی نه چندان به روز منابع تاریخ گذشته را معرفی می کردند و البته زحمتشان قابل تقدیر است ، ولی امروز همگان با تسط به زبان انگلیسی و اینترنت به جدیدترین منابع و پژوهش ها دسترسی دارند .
4 . اینکه این سخنرانی به جای تهران در جنوبی ترین نقاط ایران برگزار شده است خودش جای قدردانی دارد ولی در ذهن مخاطب سوالاتی بوجود می آورد .


---
عکسخانه:
ممنون از توجه شما و نکاتی که اشاره کردین.
در خصوص دقیق نبودن زمان‌بندی کامنت‌هایی که در ساوندکلاد به نمایش درمی‌آیند تا اشاره‌ای باشند به اسلایدهایی که در جلسه به نمایش درآمده‌اند چندین بار تلاش شد تا این اشاره‌ها دقیقا هم‌زمان با صحبت‌ها باشند اما معلوم نیست به چه خاطر آن دقت لازم اعمال نمی‌شود. البته ظاهرا کامنت‌ها در خود سایت ساوندکلاد دقیق‌تر نمایش داده می‌شوند اما باز اختلاقات زمانی بین صحبت‌ها و کامنت‌هایی که برای زمان‌های مختلف در نظر گرفته شده وجود دارد. سعی خواهد شد با توضیحات زیر اسلایدها این کمبود به نوعی جبران شود تا مخاطبی که در جلسه حضور نداشته تا حدامکان در جریان صحبت‌ها و اشاراتی که در جلسات سخنرانی می‌شود قرار گرفته و از فضای صحبت‌ها دور نشود.


امین بحرانی

با عرض سلام
, تشکر می کنم از زحمت های شما،
می خواستم بدونم چطوری باید پادکست ها را دانلود کنم؟ هیچ گزینه ای برای دانلود پیدا نمی کنم؟
سپاس
--
عکسخانه: سلام. ممنون از توجه شما.
برای دانلود پادکست‌ها باید به صفحه‌ی پادکست مورد نظر در سایت ساندکلاود رفته و بر روی گزینه دانلود کلیک کنید .
به عنوان مثال برای دانلود پادکست زنان علیه زنان از آدرس:
https://soundcloud.com/akskhaneh/hadiazaripodcast
بر روی گزینه‌ای که در پایین پلیر شکل فلش رو به پایین دارد(گزینه دانلود) کلیک کنید.
.

Farzad Hamidimanesh