پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
عکسخانه پادکست ۱۳۹۴/۰۲/۰۴

پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی

سی فروردین، نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «خانواده در عکس» برگزار شد. در ادامه پادکست سخنرانی محسن راستانی با عنوان «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» در دسترس است.

​اسلایدهای به نمایش درآمده در این نشست:

 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • پادکست: «واکاوی یک پروژه عکاسانه: خانواده ایرانی» - محسن راستانی
 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

 • عکاس: محسن راستانی

  خانواده ایرانی

1 / 21 همه عکس‌ها

محسن راستانی - خانواده ایرانی