«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ هانری کارتیه برسون - مردم روسیه
ماری پنزر مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۲۳

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ هانری کارتیه برسون - مردم روسیه

هانری کارتیه برسون در ادامه مستندسازی مداوم از کشورهای در حال گذار پس از جنگ جهانی دوم، به مسکو رسید.

 • «چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روزگاری که مجله‌ها بزرگ بودند
  ماری پنزر مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

  «چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روزگاری که مجله‌ها بزرگ بودند

  «چیزها آن‌گونه که هستند» کتاب پرفروش و برجسته‌ای از بنیاد جهانی عکس خبری (ورلدپرس‌فوتو) است که داستان فوتوژورنالیسم را برای بیش از ۵۰ سال و از سال ۱۹۵۵ روایت می‌کند. «چیزها آن‌گونه که هستند» نشان می‌دهد که چگونه فووژورنالیسم همراه با تغییرات فناوری، رسانه و مد در عکاسی توسعه پیدا کرده است. مقالات منتشر شده در این کتاب ارزشمند به صورت مرتب در «عکسخانه» منتشر خواهند شد.

 • روایت نخستین ماموریت بین‌المللی عکاسی یونیسف
  اِلِن تالمی مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۲۰

  روایت نخستین ماموریت بین‌المللی عکاسی یونیسف

  در سال ۱۳۲۷، عکاسی به نام «دیوید ‘شیم‘ سیمور» شرح وضعیت کودکان در پنج کشور اروپایی را که از آنها طی جنگ دوم جهانی مخروبه‌ای بیش باقی نمانده بود، نشان داد. کتاب تازه منتشر شده‌، ماموریت حرفه‌ای او را که منجر به تعیین استانداردهای عکاسی در حمایت از کودکان شد، برجسته کرده است.

 • یادواره: صادق تیرافکن، (۱۳۹۲-۱۳۴۴)
  جان سید مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

  یادواره: صادق تیرافکن، (۱۳۹۲-۱۳۴۴)

  صادق تیرافکن، که ۱۹ اردیبهشت امسال (۹ مه ۲۰۱۳) در تورنتو بر اثر تومور مغزی درگذشت، فردگرایی متمایز و پیچیده بود. هر چند او به شدت تحت تاثیر میراث ایرانی‌اش بود و آثارش درباره ریشه‌ها و هویت بود، از هرگونه برچسبی فرار می‌کرد، جایی گفته‌بود: «هیچگاه دوست ندارم در مجموعه خاص یا با منطقه‌ای مشخص طبقه‌بندی بشوم.»

 • عکاسی شهری
  تهمینه منزوی مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  عکاسی شهری

  ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳﻜﺮدي ﻣﻜﺎنﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ، روﻳﻜﺮدي ﻛﻪ درآن ﻧﮕﺎه از دور و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎز در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 • آغاز به کار عکسخانه، در سالروز تولد کاوه‌ گلستان
  مهران افشارنادری مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

  آغاز به کار عکسخانه، در سالروز تولد کاوه‌ گلستان

  امروز هفدهم تیرماه، سالروز تولد کاوه گلستان است. عکسخانه با نام این شخصیت برجسته و گرامی‌داشت این روز، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

 • بیان داستان در یک عکس تکی
  تهمینه منزوی مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

  بیان داستان در یک عکس تکی

  «ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ از میلیون‌ها ﻛﺎرﻣﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﺷﺎن، ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ، اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ دارد؟ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﻋﻜﺎس ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻮري ﻫﻢ آﺷﻜﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﻴﺎن ﻳﻚ داﺳﺘﺎن در ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﺳﺎده ﭼﻴﺰي ﻛﻪ درزﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ». -ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﭽﻤﻦ

 • مروري بر تاريخ عكاسي مستند
  تهمینه منزوی مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۴

  مروري بر تاريخ عكاسي مستند

  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻜﺎﺳﻲ را ﺑﻴﻮﻣﻮﻧﺖ ﻧﻴﻮﻫﺎل (۱۹۳۷) ﻧﻮﺷﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱۹۳۹ـ۱۸۳۷» ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 • تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال
  افسانه کامران مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۳

  تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال

  چه ساکن این شهر مجازی باشی و پرسه‌گرد هر روزه وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها و … و چه پا بر زمین سفت نهی و ساکن شهری حقیقی باشی با چارچوب‌ها و قواره‌های واقعی‌اش، از مواجهه با تصویر و تصویر دیجیتال گریزی نیست.

 • عکاسی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
  تهمینه منزوی مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

  عکاسی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟

  واژه‌ی ﻣﺴﺘﻨﺪ (Document) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ﺳﺪه‌ي ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ «ژان اوژن آﮔﻮﺳﺖ آﺗﮋه» استفاده شده است.