کسب عنوان نشریه و سایت برتر جشنواره حرکت توسط «چشمک»
عکسخانه صنفی ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

کسب عنوان نشریه و سایت برتر جشنواره حرکت توسط «چشمک»

نشریه و سایت علمی هنری تخصصی نقد عکس چشمک در جشنواره حرکت دانشگاه تهران عنوان نشریه و سایت برتر را کسب کردند.