انتشار پنجمین شماره‌ی فصلنامه سینماحقیقت
عکسخانه مستند ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

انتشار پنجمین شماره‌ی فصلنامه سینماحقیقت

پنجمین شماره‌ی سینما حقیقت، فصلنامه‌ی تخصصی سینمای مستند در ۱۹۲ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شد.