نمایشگاه عکس تاریخی «تعزیه و تکیه»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

نمایشگاه عکس تاریخی «تعزیه و تکیه»

نمایشگاه عکس های تاریخی تحت عنوان «تعزیه و تکیه» از روز یک‌شنبه 24 شهریور ماه 1398 ساعت 14 در موزه عکسخانه شهر افتتاح می‌شود.