نمایشگاه مریم مزروعی با عنوان «کابل در عمق میدان»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نمایشگاه مریم مزروعی با عنوان «کابل در عمق میدان»

مریم‌ مزروعی، عکس‌ سفرهای خود به افغانستان را در نمایشگاهی با عنوان «کابل در عمق میدان» به نمایش می‌گذارد.