نمایشگاه تابستانی راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

نمایشگاه تابستانی راه ابریشم

بیست و نهم تیر نمایشگاه گروهی تابستانی راه ابریشم گشایش می‌یابد.