نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۸/۳۰

نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق

روز جمعه اول آذر نمایشگاهی از عکس‌های مهرداد افسری با عنوان آمریکا، گستره‌ی معلق در گالری محسن گشایش می‌یابد.