فراتر از دوران خشکسالی آمریکا با دوروتی لانگ
روث فرمسون معرفی فیلم ۱۳۹۳/۰۶/۰۷

فراتر از دوران خشکسالی آمریکا با دوروتی لانگ

برای این‌که دیانا تیلور فیلمی تاثیر‌گذار بسازد تنها نیاز داشت که نگاهی به خانواده خود داشته باشد، چرا که عکس مادربزرگش از فلورنس تامپسون با عنوان «مادر مهاجر» تاثیر عمیقی روی افکار عمومی آمریکا داشت، مادری که در دوران خشکسالی بزرگ آمریکا توسط دوروتی لانگ تا حد تقدس ارج نهاده شد.