بیان داستان در یک عکس تکی
تهمینه منزوی آموزش ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

بیان داستان در یک عکس تکی

«ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ از میلیون‌ها ﻛﺎرﻣﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﺷﺎن، ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ، اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ دارد؟ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﻋﻜﺎس ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻮري ﻫﻢ آﺷﻜﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﻴﺎن ﻳﻚ داﺳﺘﺎن در ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﺳﺎده ﭼﻴﺰي ﻛﻪ درزﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ». -ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﭽﻤﻦ

 • مروري بر تاريخ عكاسي مستند
  تهمینه منزوی آموزش ۱۳۹۲/۰۴/۱۴

  مروري بر تاريخ عكاسي مستند

  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻜﺎﺳﻲ را ﺑﻴﻮﻣﻮﻧﺖ ﻧﻴﻮﻫﺎل (۱۹۳۷) ﻧﻮﺷﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱۹۳۹ـ۱۸۳۷» ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 • عکاسی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
  تهمینه منزوی آموزش ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

  عکاسی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟

  واژه‌ی ﻣﺴﺘﻨﺪ (Document) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ﺳﺪه‌ي ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ «ژان اوژن آﮔﻮﺳﺖ آﺗﮋه» استفاده شده است.

 • اولویت دیافراگم
  عکسخانه آموزش ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

  اولویت دیافراگم

  در وضعیت «اولویت دیافراگم»، دوربین این امکان را می‌دهد تا عکاس از میان دامنه‌های در دسترس دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب کند.

 • تایم‌لَپس
  عکسخانه آموزش ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

  تایم‌لَپس

  دوربین‌هایی که گزینه‌ی «تایم‌لَپس» را در نظر گرفته‌اند امکان این را دارند تا با وارد کردن اطلاعات به صورت خودکار با یک توالی زمانی و فاصله مشخص میان هر نوبت، عکس بگیرد.

 • اولویت شاتر
  عکسخانه آموزش ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

  اولویت شاتر

  در وضعیت «اولویت شاتر»، این فرصت وجود دارد تا سرعت‌شاتر مورد نظر را در محدوده ممکن انتخاب کرده و محاسبه تنظیمات دیگر را به دوربین واگذار کرده تا دوربین بهنرین دیافراگم را برای خروجی مناسب در نظر بگیرد.