انتشار شماره دوم نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران»
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

انتشار شماره دوم نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران»

دومین شماره از نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران» منتشر شد.