انتقال کیوان کریمی به زندان اوین
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

انتقال کیوان کریمی به زندان اوین

کیوان کریمی برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.