وارن ریچاردسن و عکس «امید به یک زندگی تازه» برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

وارن ریچاردسن و عکس «امید به یک زندگی تازه» برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶

وارن ریچاردسن با عکس «امید به یک زندگی تازه» که تصویری از یک مرد پناهجو و فرزندش در میان حصارهای مرزی میان دو کشور مجارستان و صربستان است برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶ شناخته شد.