انتشار شماره دوم نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

انتشار شماره دوم نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران»

دومین شماره از نشریه الکترونیکی «عکاسان ایران» منتشر شد.