اعلام برگزیدگان «فتوبوک اواردز پاریس فتو - اپرچر» ۲۰۱۵
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

اعلام برگزیدگان «فتوبوک اواردز پاریس فتو - اپرچر» ۲۰۱۵

پنج عکاس و کیوریتور به عنوان برگزیدگان «فتوبوک اواردز پاریس فتو - اپرچر» ۲۰۱۵ اعلام شد.