بیانیه جامعه‌ی مدنیِ مؤلفان، کارگردانان، تهیه‌کنندگان فرانسه در پشتیبانی از کیوان کریمی
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

بیانیه جامعه‌ی مدنیِ مؤلفان، کارگردانان، تهیه‌کنندگان فرانسه در پشتیبانی از کیوان کریمی

سینماگرانِ ARP ( Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs جامعه‌ی مدنی مؤلفان، کارگردانان،تهیه‌کنندگان) نگرانیِ عمیق خود را درقبال وضعیتِ سینماگر ایرانی، کیوانی کریمی، که توسط رژیم تهران به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است، صریحاً بیان می‌کنند.