کارگاه کوروش ادیم با عنوان «مکان نگاری و عکاسی معاصر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

کارگاه کوروش ادیم با عنوان «مکان نگاری و عکاسی معاصر»

در حاشیه‌ی نمایشگاه گروهی «زندگی در پیش رو» در گالری خیام بابل، کوروش ادیم، کارگاهی را با عنوان «مکان نگاری و عکاسی معاصر» در رابطه با «توپوگرافی و استفاده از عناصر بومی در آثار عکاسان منطقه» برگزار خواهد کرد.