«این یک داستان واقعی است. این یک داستان واقعی نیست.»؛ شماره ویژه «ایران» لنداسکیپ استوریز
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

«این یک داستان واقعی است. این یک داستان واقعی نیست.»؛ شماره ویژه «ایران» لنداسکیپ استوریز

مجله ایتالیایی لنداسکیپ استوریز شماره تابستان ۲۰۱۴ خود را به ایران اختصاص داده است.