مردانگی در قاب; نشانه‌شناسی اجتماعی مردانگی در عکس‌های مطبوعاتی دهه ۵۰ و ۶۰ ایران
محسن حسن‌پور پادکست ۱۳۹۲/۰۱/۱۹

مردانگی در قاب; نشانه‌شناسی اجتماعی مردانگی در عکس‌های مطبوعاتی دهه ۵۰ و ۶۰ ایران

تحقیق حاضر درصدد است تا با مطالعه بازنمایی مردانگی در عکاسی مطبوعاتی کشور، به بخشی از خلاء شناخت مردانگی‌ها در جامعه ایران پاسخ گوید. از همین رو انقلاب سال ۱۳۵۷، به عنوان یکی از مهمترین مقاطع تاریخی ایران انتخاب شد و دو روزنامه کیهان و اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفتند.