انتشار چهارمین شماره نشریه چشمک
عکسخانه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

انتشار چهارمین شماره نشریه چشمک

شماره چهارم نشریه نقد عکس چشمک پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره نخستین جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.