الیوو باربیری در گالری یانسی ریچاردسون
محمدرضا میرزایی ۱۳۹۲/۰۹/۰۷

الیوو باربیری در گالری یانسی ریچاردسون

این نمایشگاه بهترین کار باربیری نیست، اما جرات ریسک و تجربیات تازه در عکاسی دیجیتال آنرا به نمایشگاهی دیدنی تبدیل کرده است.