لزلی هیویت در گالری سیکما جنکینز
محمدرضا میرزایی ۱۳۹۲/۰۸/۰۲

لزلی هیویت در گالری سیکما جنکینز

از آثار لزلی هیویت می‌توان خوانش‌های متفاوتی داشت، چون بیش از اینکه در پی پاسخ دادن باشند، سئوال ایجاد می‌کند.