نمایشگاه احمد عالی با عنوان «خودنگاره‌های احمد عالی با G11»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

نمایشگاه احمد عالی با عنوان «خودنگاره‌های احمد عالی با G11»

جمعه دوازدهم آذر نمایشگاه احمد عالی با عنوان «خودنگاره‌های احمد عالی با G11» در گالری امکان گشایش می‌یابد.