فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس دانشجویی «کشاورز.روستا.زندگی»
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس دانشجویی «کشاورز.روستا.زندگی»

جشنواره ملی عکس دانشجویی «کشاورز.روستا.زندگی» حرکتی است دانشجویی که با رویکرد ورود دانشجویان به محیط های روستایی و کشاورزی آغاز شده است.