عکاسی:  ابژکتیو یا سوبژکتیو؟
cinescribbler ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

عکاسی:  ابژکتیو یا سوبژکتیو؟

بطور کلی بازن و بارت عکسها را کنشِ ثبت یادها می‌دانند. بازن عکاسی را در برابر نقاشی و مجسمه‌سازی قرار می‌دهد تا بدین‌سان نشان دهد که عکاسی بازنماییِ امر واقعی‌ست.