کارگاه شادی قدیریان با موضوع «عکاسی صحنه‌آرایی شده»
عکسخانه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

کارگاه شادی قدیریان با موضوع «عکاسی صحنه‌آرایی شده»

در سلسله نشست های تخصصی کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان این ماه کانون کارگاه «عکاسی صحنه آرایی شده » را با شادی قدیریان برگزار می‌کند.