عکاسی پی در پی و فراموشی خاطرات
عکسخانه تحقیق ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

عکاسی پی در پی و فراموشی خاطرات

طبق نتایج به دست آمده از تحقیقی ثابت شده که گرفتن تعداد زیاد عکس ممکن است به این قیمت تمام شود که افراد خاطرات را با جزئیات به حافظه نسپارند.