برگزاری جلسه «عَکس نِشَستِ دانشجویی» با موضوع کتاب عکس «تهران، بی‌گاه»
عکسخانه نشست ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

برگزاری جلسه «عَکس نِشَستِ دانشجویی» با موضوع کتاب عکس «تهران، بی‌گاه»

جلسه «عَکس نِشَستِ دانشجویی» با موضوع کتاب عکس «تهران، بی‌گاه» و با حضور مهران مهاجر و فرشید آذرنگ برگزار می‌گردد.