در میان قاب بودن - شفق کلهر
شفق کلهر ویژه ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

در میان قاب بودن - شفق کلهر

مجموعه خودنگاری حاضر بیان زندگی روزمره است. لحظاتی که هر زن تجربه اش کرده .آینه‌ام آینه‌ایست که هر زنی در خانه‌اش دارد. آینه‌ای برای اصلاح صورت و آرایش کردن، نمادیست زنانه و ابزاری‌ برای خود‌آرایی در جهت خود نمایاندن‌، اما روایت موجود به لحاظ نوع کارکرد از آینه رسانه ای ساخته تا حضور زن در خانه ،در برخورد با افراد داخل خانه را در حضورپنهان و آشکار من به تصویر کشد.

مجموعه خودنگاری حاضر  بیان زندگی روزمره  است. لحظاتی که هر زن تجربه اش کرده .آینه ام آینه ایست که هر زنی در خانه اش دارد.آینه ای برای اصلاح صورت و آرایش کردن،نمادیست زنانه و ابزاری  برای خود آرایی در جهت خود نمایاندن، اما روایت موجود به لحاظ نوع کارکرد از آینه رسانه‌ای ساخته تا حضور زن در خانه ،در برخورد با افراد داخل خانه را در حضورپنهان و آشکار من به تصویر کشد.

از زمانیکه مادر شدم فعالیت عکاسی من محدود به خانه و فرزندم شد. لحظاتی که قصد داشتم از دست ندهم. وظایفی که لحظه به لحظه با من هستند و تعریفی از من.همسر بودن .مادر بودن و گاه تنها خود بودن.

مجموعه حاضر نشانی از پرسه‌های من میان  اشیاء و اشخاصی است که وظایف و مسوولیت‌های گوناگون زندگی را گوشزد می‌کنند. بخشی که هرچقدر تکنولوژی پیشرفت کند هم تغییر نمی‌یابد . در کنش و تعامل با دیگران، دیگرانی که وظایف ات را ترسیم می‌کنند، اشکال و رفتارهای متفاوتی رخ می نماید. همسر بودن، مادر بودن و خود بودن...

گاه تلاش می‌کنیم از این قاب بیرون بیاییم اما باز در قابی بزرگتر محصوریم. من در میانه قاب بودن را به تصویر کشیدم. روایتی ساده از زندگی. چنان ساده که گاه نمی‌بینیم‌شان اما هستند و ما درگیر آنهاییم و یا آنها درگیر ما.

شفق کلهر

مجموعه عکس «در میان قاب بودن» شفق کلهر، در ادامه در دسترس است.

 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

 • عکاس: شفق کلهر

  در میان قاب بودن

1 / 35 همه عکس‌ها

جریان بودن و نگاه در تصاویرت را بسیار دوست دارم.
همواره موفق باشی.

نجمه