نامه‌ی سرگشاده به مجله‌ی «زنان امروز»
هنگامه گلستان ویژه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

نامه‌ی سرگشاده به مجله‌ی «زنان امروز»

در شماره‌ی ۳۷ نشریه‌ی «زنان امروز» با عنوان اصلی «شهرنو در سه پرده» نقض گسترده‌ی حقوق صاحب اثار کاوه گلستان صورت گرفته است.

اينجانب هنگامه گلستان، دارنده حقوق مادي و معنوي اثار كاوه گلستان، بدينوسيله اعتراض خود رابه استفاده بدون اطلاع از ٩ عكس ونقض حقوق

معنوي اين اثار توسط مجله زنان امروز (شماره ٣٧ سال ششم اذر و دي ٩٨) إعلام ميدارم.

١- شخصا معتقدم كار مطبوعاتي بيش از هرچيز بايد برپايه اخلاق حرفه اي باشد. اينكه شما علي رغم دردسترس بودن من هيچگونه تماسي براي اطلاع و كسب اجازه جهت استفاده ازاين اثار نداشتيد. برخلاف اخلاق حرفه اي مطبوعاتي است. استفاده از اثار كاوه گلستان مستلزم داشتن اجازه از بنياد است وتماس بابنياد از طريق (www.kavehgolestan.org

بنياد كاوه گلستان وظيفه نگهداري وتعيين حقوق قانوني  اثار كاوه گلستان را برعهده دارد.

درصورت تمايل به انتشار ويا هرنوع استفاده از اثاركاوه گلستان كسب جواز از بنياد إلزامي است.

هرنشريه‌اي مي‌تواند با بنياد تماس بگيرد تا اجازه‌نامه قانونی استفاده ازاين اثار را تقاضا كند.

بنياد بادرنظر گرفتن شرايط استفاده وتعيين مقررات مشخص جوازنامه را صادر مي‌كند.

بنياد كاوه گلستان  اجازه اينكه اين عكسها بعنوان استفاده ترئينی ارائه شود را به‌هيچ‌وجه نمي‌دهد.

٢- هراثري كه درفضاي مجازي دردسترس باشد، همچنان براي انتشار نياز به مجوز دارد.

٣- متاسفانه علاوه براينكه اجازه‌اي براي نشر اثار گرفته نشده حقوق معنوي اين اثار نير نقض شده است.

الف) عدم ذكر نام عكاس - روي جلد اين شماره كاري از كاوه گلستان است اما دراطلاعات صفحه‌ی اول نام عكاس درج نشده است.

در صفحه‌ی ٨٤ و ٨٥  دو اثر از كاوه گلستان استفاده شده اند، مجددا نامي از عكاس ذكر نشده است.

درمقاله اول باعنوان "شهرنو در سه پرده" دو عكس بدون ذكرنام عكاس استفاده شده است.

ب ) تغيير و تحريف در عكسها - بنياد كاوه به هيچ

عنوان اجازه دست بردن به أصل عكس را تحت هيچ شرايطي نميدهد. از جمله مونتاژ وياحذف كردن تكه اي ازعكس .

اثر استفاده شده روي جلد مجله، قسمت هايي از عكس را حذف كرده ويك دايره قرمز بروي ارنج زن

قرارداده است.

دوعكس در صفحه ١٠١، ٩٧، ٩٣ و ١٠٧ نقاطي قرمز به اثار اضافه شده اند.

به نظر ميرسد  استفاده از اين نقاط قرمز نه تنها

باعث تغيير درماهيت اثر هنري است بلكه خود نوعي سانسور است.

شايد قوانين ما در ايران دچار نقص و كمبود باشد

اما رعايت حقوق اثار هنري يك وظيفه اخلاقي و حرفه اي هم هست.

بااحترام

هنگامه گلستان