ششمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

ششمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان

 ایده گالری شهر اصفهان از روز پنج شنبه اول مهر ماه میزبان ششمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان خواهد بود.