چهارمین نمایشگاه انجمن عکس لار
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

چهارمین نمایشگاه انجمن عکس لار

چهارمین نمایشگاه عنجمن عکس لار از یکشنبه ۱۹اردیبهشت در این شهر گشایش یافته است.