نمایشگاه گروهی «اوورپینتینگ» در گالری آرته
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

نمایشگاه گروهی «اوورپینتینگ» در گالری آرته

تخریب تصویر عکاسانه منجر به ساخت تصویری جدید از دریچه نقاشی می‌شود. در این گذر هدف استفاده از عکاسی برای نقاشی‌کردن نيست بلکه از نقاشی برای راه یافتن به دل عکس استفاده شده است.