نمایشگاه امیر موسوی با عنوان «لبه» در گالری آران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

نمایشگاه امیر موسوی با عنوان «لبه» در گالری آران

نمایشگاه عکس امیر موسوی باعنوان «لبه»، روز جمعه دهم اردیبهشت ‌درگالری آران گشایش می یابد.