نمایشگاه گروهی «اردوی بهشت»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

نمایشگاه گروهی «اردوی بهشت»

دوازدهم اردیبهشت، نمایشگاه گروهی عکس «اردوی بهشت» در دانشگاه هنر اصفهان افتتاح خواهد شد.