دسترسی محدود پنج، جشنواره‌ای برای ویدئو، صدا و اجرا
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

دسترسی محدود پنج، جشنواره‌ای برای ویدئو، صدا و اجرا

پنجمین دوره‌ی مجموعه نمایشگاه‌های دسترسی محدود، با برنامه‌ها‌یی با تاکید بر ویدئو آرت، سینمای تجربی و مستند، صدا و اجرا برگزار می‌شود.