نمايشگاه بهمن شهبازی با عنوان «كردستان در يك نگاه»  در نمايشگاه كتاب فرانكفورت
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۷/۱۸

نمايشگاه بهمن شهبازی با عنوان «كردستان در يك نگاه»  در نمايشگاه كتاب فرانكفورت

اين نمايشگاه به دعوت معاونت چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ اقليم كردستان عراق جهت آشنايی بازيدكنندگان نمايشگاه كتاب فرانكفورت با فرهنگ و مراسم آئينی كه در كردستان ايران و عراق برگزار می‌‌شود، صورت گرفته است.