انتشار شماره‌ی دوم فصل‌نامه عکاسی با موضوع «فتومونتاژ معاصر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

انتشار شماره‌ی دوم فصل‌نامه عکاسی با موضوع «فتومونتاژ معاصر»

دومین شماره‌ی فصل‌نامه «عکاسی» با پرونده‌ی «فتومونتاژ معاصر» منتشر شد.