برگزاری نشست «عکاسی طبیعت» در دانشگاه حکیم سبزواری
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

برگزاری نشست «عکاسی طبیعت» در دانشگاه حکیم سبزواری

سخنران این نشست محمد زرقی، کارشناس ارشد رشته عکاسی از دانشگاه تهران است.