برگزاری نمایشگاه بهرام گوهری به نفع خیریه رعد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

برگزاری نمایشگاه بهرام گوهری به نفع خیریه رعد

نمایشگاه عکس‌های بهرام گوهری هبا عنوان «آن دیگر» برگزار می‌شود و منافع آن به توان‌یابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اختصاص خواهد یافت.