نشست تخصصی مجید شقایی فلاح با عنوان «عكاسى فاين‌آرت و دغدغه‌هاى معاصر»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

نشست تخصصی مجید شقایی فلاح با عنوان «عكاسى فاين‌آرت و دغدغه‌هاى معاصر»

جمعه هشتم تیر نشست تخصص مجید شقایی فلاح با عنوان «عکاسی فاین‌آرت و دغدغه‌های معاصر» در شيروان برگزار می‌شود.