انتشار کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

انتشار کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها»

کتاب «مکان‌نگاری عکاسانه: خاستگاه‌ها و رویکرد‌ها» از علیرضا ملکیان، توسط موسسهٔ فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر شد.