طرح پرسش پیرامون اصول اخلاقی عکاسی
جیمز استرن ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

طرح پرسش پیرامون اصول اخلاقی عکاسی

این نمایشگاه که بیش از ۴۰ تصویر در آن به نمایش درآمده، تعدادی از لحظات تیره‌‌‌ی تاریخ فتوژورنالیسم را فهرست کرده است.