انتشار کتاب عکس «جامه‌دران» هادی لزیری
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

انتشار کتاب عکس «جامه‌دران» هادی لزیری

کتاب عکس «جامه‌دران» شامل ۱۰۰ از آیین حسینی بازار تبریز، به روایت هادی لزیری، توسط نشر خیمه منتشر شد.