انتشار شماره‌ی دوم نشریه الکترونیکی قاب
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

انتشار شماره‌ی دوم نشریه الکترونیکی قاب

دومين شماره از نشریه الکترونیکی «قاب»، يكم آبان ماه ١٣٩٣ در ١٤٦ صفحه و سه بخش اصلى قاب نو، چارچوب و پاسپارتو منتشر شد.