گزارش نشست اسماعیل عباسی در اردبیل
رحمان مجرد ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

گزارش نشست اسماعیل عباسی در اردبیل

نشستی با عنوان «خوانش عکس» صبح پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۳ توسط اسماعیل عباسی در اردبیل برگزار شد.