معاصریت در عکاسی ایران (۲)؛ وضعیت پسامدرن
رضا نیازی ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

معاصریت در عکاسی ایران (۲)؛ وضعیت پسامدرن

پسامدرن یک «وضعیت» است؛ وضعیت به پرسش‌کشیدن تمام باورها و الگوهای پذیرش‌یافته‌ی پیشین حتی اگر پاسخی در میان نباشد. وضعیت افول و ازنفس‌افتادن مدرنیته‌ای که گویی به ایستگاه پایانی‌اش نزدیک شده است و نیز وضعیت مقیم‌شدن در تکثر بی‌مرکز و سرگشتگی سرخوشانه، جایی‌که دیگر هیچ ایدئولوژی و پارادایم جهانشمولی در میان نیست.