شرکت در یک بخش، پذیرفته‌شده در بخشی دیگر؛ این‌بار در دوسالانه‌ی عکس ورزشی ایران
مهران افشار صنفی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

شرکت در یک بخش، پذیرفته‌شده در بخشی دیگر؛ این‌بار در دوسالانه‌ی عکس ورزشی ایران

در مرحله‌ی داوری نخستین دوسالانه‌ی عکس ورزشی ایران، به‌منظور جلوگیری از حذف تعدادی از عکس‌های ارسالی(که به باور داوران باید در بخشی دیگر شرکت داده می‌شدند) داوران تصمیم گرفتند عکس‌ها را در بخش‌هایی که مناسب می‌دانستند، بپذیرند. این تصمیم‌گیری داوران موجب اعتراض حسین کنتی یکی از عکاسان شرکت‌کننده قرار گرفت.