انتشار پنجاه و دومین شماره‌ی حرفه‌هنرمند؛ «حاشیه‌ها و مرکز: هنر معاصر چین»
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

انتشار پنجاه و دومین شماره‌ی حرفه‌هنرمند؛ «حاشیه‌ها و مرکز: هنر معاصر چین»

پنجاه و دومین شماره‌ی حرفه‌هنرمند در ۱۶۵ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شد.