انتشار دویست و هفتاد و یکمین شماره تندیس
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

انتشار دویست و هفتاد و یکمین شماره تندیس

این شماره اولین شماره تندیس پس از تعطیلات نوروزی است و سرمقاله در سه بخش به قلم محمدحسن حامدی مدیرمسئول نوشته شده است.