فراخوان عضوگیری انجمن عکاسان استان مرکزی
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

فراخوان عضوگیری انجمن عکاسان استان مرکزی

هر فرد عکاس که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند به عضویت انجمن در آید.