فتومونتاژ عرصه‌ای همانند و جولان‌گاهی مناسب برای رویاها
صمد قربان‌زاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

فتومونتاژ عرصه‌ای همانند و جولان‌گاهی مناسب برای رویاها

عکاسی فتومونتاژ از همان آغاز با نا بسنده دانستن واقعیت های بیرونی و فراتر رفتن از آن سعی در بازنمایی دنیایی را داشت که بتواند هر چه بیشتر جنبه‌های خیال‌گونه را نشان داده و از این طریق بازگوکننده موضوعاتی باشد که با روان و درون انسان در رابطه است.